Brede school Overvecht

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).

Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

De Brede School Overvecht bestaat uit alle 11 basisscholen in Overvecht, Spelenderwijs, Ludens, UCK en Wijk&Co. De Brede school werkt aan de drie pijlers ouderbetrokkenheid, Vreedzame wijk en talentontwikkeling, waarvan de Muziekroute deel uit maakt.

Talentontwikkeling

Alle kinderen maken kennis met diverse disciplines, zodat zij hun interesses en talenten kunnen ontdekken. De disciplines komen voort uit de behoeften van de wijk, vraaggestuurd en betreffen o.a. sport, kunst en cultuur, natuur, techniek en ICT. Brede School partners en ouders spannen zich samen in voor toeleiding naar verenigingen en clubs. De naschoolse activiteiten en het binnenschools leren zijn op elkaar afgestemd, er is sprake van een doorgaande lijn, waarbij de kerndoelen in beeld zijn

Vreedzame wijk

In de Vreedzame Wijk verbinden de Brede School partners en ouders de verschillende leefwerelden (thuis, school en buurt) van de kinderen met elkaar. Het leefklimaat in de buurt verbetert. Kinderen ontwikkelen zich tot democratische burgers door hen een stem te geven; door hen om te leren gaan met verantwoordelijkheid; door hen betrokkenheid bij de gemeenschap voor te leven; door op constructieve wijze conflicten te hanteren; door het leren omgaan met diversiteit.

 

Ouderbetrokkenheid

In Utrecht Overvecht zijn ouders, partners van de Brede School en buurt samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind. Deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling van de kinderen en deelname aan de samenleving van vandaag en morgen.

Dit betekent dat ouders betrokken worden en zijn bij alle brede school thema’s en dat ze onderwijsondersteuning bieden aan hun kinderen. Alle professionals handelen vanuit deze visie op dezelfde wijze. Iedereen voelt zich welkom!

Wilt u meer weten over de Brede School Overvecht of een kijkje nemen op de website:

www.bredeschoolutrecht.nl/overvecht

Heeft u vragen of opmerkingen over de Brede School, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bredeschoolovervecht.nl