Pedagogische visie

Op de Johannesschool geloven we dat je tot bloei komt in een veilige omgeving. Deze veilige omgeving willen wij alle leerlingen bieden. Dit bereiken we door een pedagogisch klimaat te scheppen waarin wederzijds begrip en respect centraal staan. We vinden het belangrijk dat leerlingen de school beschouwen als een plek waar ze zich durven uiten.

Iedere leerling doet ertoe en wordt gehoord, ongeacht de onderlinge verschillen. Op school krijgen leerlingen een stem. We willen de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun ontwikkeling aanspreken.

Rust en structuur zijn kernwoorden voor de Johannesschool. Leerlingen leren om de afgebakende grenzen te accepteren. Op school leren zij zich sociaal verantwoordelijk te gedragen. We willen alle leerlingen een stevige basis in omgangsvormen meegeven, waarin zij kennis opdoen om hun leven op een sociaal verantwoordelijke manier te vervolgen.

De Vreedzame School

We willen alle leerlingen leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Dit bieden we de leerlingen aan met behulp van de lessen van de Vreedzame School. Wij zijn een Vreedzame School en uitgangspunt is dat de school een leer- en leefgemeenschap is waarin leerlingen zich ontwikkelen tot een ‘democratisch burger’. Leerlingen ondervinden hoe het is om actief verantwoordelijk te zijn voor de school en de klas. Zo helpen bovenbouwleerlingen bij het oplossen van conflicten, worden er in de klas op een democratische manier beslissingen genomen en leren leerlingen om een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen. Aan het begin van het schooljaar wordt er stevig ingezet op de lessen van de Vreedzame School, het pedagogisch klimaat wordt dan gevormd. Een goed pedagogisch klimaat is een stabiele basis voor een prettig verloop van het verdere schooljaar.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen inzicht hebben in hun eigen gedrag en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag. Middels verschillende werkvormen werken wij aan het inzichtelijk maken van het gedrag van leerlingen. Zo leren zij wat de gevolgen van bepaald gedrag zijn voor de groep of andere leerlingen. Het inzichtelijk maken is een eerste stap naar het veranderen van eigen gedrag. Leerlingen verkrijgen op de Johannesschool de vaardigheid om zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle situaties.