Medezeggenschapsraad

Aan elke school is wettelijk een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Alle ouders kunnen via de medezeggenschapsraad meedenken, meepraten en meebeslissen. In een officieel reglement is vastgelegd over welke zaken men "adviesrecht" heeft en over welke "instemmingsrecht". Zaken waarmee de medezeggenschapsraad zich bezighoudt, zijn o.a.: financiën, personeelsbeleid, beheer van het schoolgebouw en haar omgeving en uitvoering van advies- en instemmingsrecht over voorgenomen bestuursbesluiten.
 
Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De raad komt tot stand via tweejaarlijkse verkiezingen. Iedere ouder/verzorger die een kind op school heeft, kan tot lid gekozen worden na eerst de doelstellingen van de school te hebben onderschreven. De kandidaatstelling geschiedt per brief. Als er meer kandidaten zijn dan de te vervullen vacatures wordt er een verkiezing uitgeschreven. Alle ouders kunnen stemmen. Het stemmen gebeurt anoniem. De samenstelling van de medezeggenschapsraad wordt hieronder vermeld.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Deze raad bestaat uit MR-afgevaardigden van de basisscholen van de KSU. Zij stemmen in met of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed zijn (niet de afzonderlijke scholen betreffende).

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Voorzitter: Ulkiye Sirin-Yildizli

 

Personeelsgeleding:

Hedi Hoffmann (leerkracht groep 4)

Rowan Valkenburg (Intern Begeleider & leerkracht groep 7)

De MR heeft een eigen mailadres: mr.johannes@ksu-utrecht.nl

Vergaderdata 2022-2023